Faziletler Kitabı

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

İmam Gazzalî ve Ebü’l-Leys es-Semerkandî gibi büyük şahsiyetlerin eserlerine baktığımızda, etkilerinin sadece yazıldıkları dönemle sınırlı kalmayıp bugüne kadar geldiğini görürüz.

Söz konusu bu seçkin kişiler çalışmalarında, özellikle insanın yaratılış gayesini, bu amaca ulaşmak için nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiğini ve gerçek mutluluğun yollarını okurlarına izah ederler.

İmam Gazzâlî’nin Kimya-yı Saadet ve Mükâşefetü’l Kulûb (Kalplerin Keşfi) ile Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin Tenbihü’l Gafilîn ve Bustanü’l Arifîn adlı eserlerinden istifade edilerek hazırlanan bu kitap; günlük amellerin, ahlakî davranışların ve özel günlerin faziletlerini konu edinmektedir.

Konuların daha da iyi bir şekilde anlaşılması amacıyla her bölüm sonuna Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde ve Şeyh Sadi Şirazî’nin Bostan ve Gülistan adlı eserlerinde yer alan hikâyelerden, hikmetlerden ve şiirlerden seçip ekledik.

Faziletler Kitabı ismini verdiğimiz bu çalışmada, herkesin anlayacağı bir şekilde ele alınan, ayet ve hadislerle desteklenen konuların bazıları şunlardır: Merhametli olmanın fazileti, kanaatin fazileti, fakirliğin fazileti, itaatin fazileti, Allah’ı zikretmenin fazileti, abdestin fazileti, tevbenin fazileti, tevekkülün fazileti, sadakanın fazileti, cihadın fazileti, namazın fazileti, cumanın fazileti, üç ayların fazileti, kadir gecesinin fazileti vd.

Yazar

Ebü’l-Leys es-Semerkandî

<p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Kaynaklarda ge&ccedil;en asıl adı Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim es-Semerkand&icirc;&rsquo;dir.&nbsp;Bağd&acirc;d&icirc; tam adını &ldquo;Ebu&rsquo;l-Leys&nbsp;Nasr b.&nbsp;Muhammed b. İbrahim b. el-Hatt&acirc;b&rdquo; olarak vermiştir. Zeheb&icirc; de neseb zincirinde&nbsp;&ldquo;Ahmed&rdquo; ismini zikretmemiştir. Eserlerinde ve kendisinden bahseden kaynaklarda &ldquo;el-Fak&icirc;h&rdquo; lakabıyla zikredildiği&nbsp;gibi, kendisinin bir hadis ravisi olması ve mezhep i&ccedil;inde hadis bilgisi ile &ouml;ne&nbsp;&ccedil;ıkmasından dolayı &ldquo;el-H&acirc;fız&rdquo;, &ldquo;el-Muhaddis&rdquo;, tefsir alanına vuk&ucirc;fiyetinden dolayı&nbsp;&ldquo;el-M&uuml;fessir&rdquo;, tasavvuf&icirc; ve ahlak&icirc; y&ouml;n&uuml;n&uuml;n eserlerinde ve hayatında &ouml;n plana&nbsp;&ccedil;ıkmasından dolayı da &ldquo;ez-Z&acirc;hid&rdquo;, &ldquo;es-S&ucirc;fi&rdquo; lakabı ile de zikredilmiştir. Doğum tarihi ve doğum yeri&nbsp;ile ilgili kesin bir bilgiye rastlanmamakla birlikte her birinde &ldquo;es-Semerkand&icirc;&rdquo;nisbesinin yer alıyor oluşu,&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys es-Semerkand&icirc;&rsquo;nin, Semerkand şehri veya&nbsp;civarının doğum yeri olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys&rsquo;in vefat tarihi ile ilgili değişik rivayetler bulunmaktadır. Kaynaklarda&nbsp;bildirilen vefat tarihlerini ş&ouml;yle sıralayabiliriz: 373/983, 375/985, 376/986,&nbsp;381/991, 382/992, 383/993, 393/1003. Bir&ccedil;ok m&uuml;ellifin de bu tarihi benimsemesi &uuml;zerine Ebu&rsquo;l-Leys&nbsp;es-Semerkand&icirc;&rsquo;nin vefat tarihinin 373/983 olarak kabul edilmesi isabetli&nbsp;g&ouml;r&uuml;nmektedir.&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys&nbsp;sadece belli bir ilim dalında &ouml;ne &ccedil;ıkmamış, bir&ccedil;ok sahada eser kaleme&nbsp;alarak ilm&icirc; birikimini sonraki nesillere aktarmıştır. Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf&nbsp;ve ahlak alanında eser veren meşhur &acirc;limlerden biri olup bir&ccedil;ok eseri yaygın olarak&nbsp;tanınmıştır.&nbsp;</span></p>

İmam-ı Gazâlî

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Asıl adı Ebu H&acirc;mid Muhammed b. Muhammed b. Ahmed olan İmam&nbsp;Gazz&acirc;l&icirc; (H. 450/505/m. 1058-1111) Tus şehrinde doğdu. O, sadece d&ouml;neminin değil, İsl&acirc;m d&uuml;ş&uuml;ncesi tarihinin en &ouml;nde gelen d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rlerindendir. Fıkıhta Ş&acirc;fi&icirc;, kel&acirc;mde Eş&#39;ariyye ekol&uuml;n&uuml; benimseyen Gazz&acirc;l&icirc; &ouml;mr&uuml;n&uuml;n sonlarını tasavvuf&icirc; bir hayat i&ccedil;inde ge&ccedil;irdi.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Gazz&acirc;l&icirc;; kel&acirc;mcılar, s&ucirc;fiyye, b&acirc;tin&icirc;ler ve &ouml;zellikle Yunan kaynaklı felsefe dahil, devrinin b&uuml;t&uuml;n d&uuml;ş&uuml;nce şekillerini olabildiğince tahlil ve tenkitten ge&ccedil;irdi.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Eserleri orta&ccedil;ağda L&acirc;tinceye &ccedil;evrilen Gazz&acirc;l&icirc;, el-Gazel adıyla meşhur olmuştur. Bunun yanında Gazz&acirc;l&icirc;, bilhassa End&uuml;l&uuml;sl&uuml; iki filozof olan İbn R&uuml;şd ve İbn Tufeyl tarafından ciddi şekilde tenkit edildi. Ancak Gazz&acirc;l&icirc;, on birinci y&uuml;zyıldan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar kel&acirc;m, fıkıh, İsl&acirc;m hukuku, tasavvuf, ahl&acirc;k ve felsefede &ouml;nemli yerini muhafaza etmektedir.</p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Flexi Kapak  -  43,00 TL  -  978-605-5457-26-6