Fütûhât-ı Mekkiyye Şerhi

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

el-Cili, elinizdeki eseri yazma nedenini şu şekilde açıklamaktadır:

"Şeyh, izah edilen bütün ilimlerin manalarını bu kitapta (Fütûhât-ı Mekkiyye) topladığını ve onları beş yüz elli dokuzuncu bölümde ima ettiğini söyler. Bu güzel kokuyu biriktirip topladığı ve değeri yüce, önemi büyük olan bu ilmi harika bir telif, ilgi çekici ve güçlü bir üslupla sağlam bir şekilde sıkıca büktüğü ve bu bölüme yerleştirdiği şeylerin anlaşılması akıl sahiplerinden çoğuna, tamamen muğlak kaldığı için bu bölümü, kitabın bütün müşküllerini şerh etmeye yöneldim. İshab (tafsilata girme, ayrıntıya inme) ve itnaba (sözü uzatma, uzun uzun anlatma, mübalağa etme) düşmemek için sözü kısa kestim ve ona Şerh-u Müşkilâtil-Fütûhâtil-Mekkiyye ve Fethu'I- Ebvâ bi'l Muğ lakât min UlCımill-Ledünniye ismini verdim."

Kendisinin de belirttiği gibi, eloli Şerh'inde, onun mücmel, muamma, müphem ve manaları örten rumuzlarını açıklamıştır. İbn Arabi'nin kendisi de söz konusu bölümün girişinde, kitabın bütün kısımlarıyla ilgili olan ve dikkat çekilmesi gereken hususları bu bölüme aldığını belirtmiştir.

Titiz bir tahkikle birlikte sunulan bu metnin önemi, İslam tasavvufunu inceleyenlerin önünde yeni bir ufuk açmasından kaynaklanmaktadır. Buradan, tasavvufun hicri sekizinci ve dokuzuncu asırlarda kazandığı sebat ve kökleşme görülecektir. 

 

Yazar

Abdülkerim el-Cîlî

Kutbuddin Abdülkerîm İbn İbrahim İbn Abdülkerîm el-Cîlanî veya Geylanî yahut da Cîlî’dir. Taberistan bölgesinde bulunan Cîl adlı bir köye nispet edilmektedir. Butrus el-Bustânî Dâiretü’l-Meârif adlı eserde şöyle demektedir: “Cîlan veya Geylan Fars bölgesinin kuzey-batı taraflarında yer almaktadır.”

Abdülkerîm el-Cîlî, Abdülkadir el-Geylanî’nin torunudur. Bundan dolayı Kadirî lakabının ismine nispet edilmektedir. Kadirî tarikatına bağlıdır.

Cîlî, Şeriat, tarikat ve hakikat ilimlerinde uzman bir kişiliktir. Ancak daha çok Hakikat ilmine –yani Kamil İslam Dininin rükünlerinden birisi olan üçüncü rükne ilişkin telif etmiş olduğu eserlerle ün yapmıştır. Bu üç rüknün ilki islam, ikincisi iman üçüncüsü ise ihsandır.

Cîlî şeyhlerinden Şeyh İsmail el-Ceberruti’ye öğrencilik yapmıştır.

Cîlî h.767, miladi 1365 yılında doğmuş, h.832 m.1428 yılında vefat etmiştir.

Yazarın Diğer Kitapları
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Flexi Kapak  -  39,00 TL  -  978-605-9844-29-1