İdrîs Fassı

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

 İbnü’l-Arabî’nin müstesnâ talebelerinden İbn Sevdekîn’in kaleme aldığı bu eser, Şeyh-i Ekber’in meşhur kitabı Fusûsu’l-Hikem’in bölümlerinden ‘İdrîs Fassı’nın adını taşımaktadır. Eser’in ana konusu, İbnü’l-Arabî’nin “İdrîs Fassı”nda anlattığı ‘yücelik’ (yükseklik) meselesinin mürîdi ilgilendiren yönüdür.

                İdrîs peygamberin feleklerin kalbi olan Güneş feleğine, dördüncü semâya yükselişi, müridin vücûd âleminin merkezi olan kalb mertebesine yükselişine işâret eder. Bu aynı zamanda İdrîs peygamberden, mürîdlere mânevî bir mirastır. İbn Sevdekîn’e göre mürîd bu yükselişi gerçekleştirebilmesi için, zikir, halvet, mücâhede ve riyâzâta yönelerek, bir tezkiye yapmalıdır. Çünkü âyete göre “Nefsini tezkiye eden kurtulmuş, onu kötülüklere daldıran da ziyan etmiştir.” Tezkiye mürîdin iç âleminde bir tür yükselişidir. Kişi ancak tezkiye sâyesinde önce bir arınma gerçekleştirir, ardından mânevî mertebelerde ilerler. 

                İbn Sevdekîn, tezkiye yapan müridin her bir mertebede ne gibi keşiflere erişeceğini anlatır. Ardından, tezkiyenin zikir ve halvet ile gerçekleşeceğinden bu konuyu şeyhi İbnü’l-Arabî’nin eserlerinden seçme metinlerle îzâh eder. Ona göre mücâhede, zikir ve halvet ile gerçekleştirilen tezkiyenin amacı ise vehbî ilim sahibi olarak mârifetullaha ermektir.

Yazar

İbn Sevdekîn

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc;&rsquo;nin yetiştirdiği m&uuml;mt&acirc;z şahsiyetlerden biri olan İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in hayatı hakkında aynaklardaki bilgiler olduk&ccedil;a sınırlıdır. el-Kuraş&icirc;, İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in 548 veya 549&rsquo;da d&uuml;nyaya geldiği belirtmekle birlikte, İbn&uuml;&rsquo;l-Ad&icirc;m vel&acirc;detini 578 veya 579 olarak g&ouml;sterir. 560 tarihinde d&uuml;nyaya gelen şeyhi İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc;&rsquo;nin ondan &ldquo;aziz oğlum&rdquo; if&acirc;desi ile bahsetmesini dikkate aldığımızda İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in 579 tarihinde doğduğu bilgisinin daha is&acirc;betli olduğu s&ouml;ylenebilir. Kaynakların &ccedil;oğunluğu doğum yeri olarak Kāhire&rsquo;yi g&ouml;stermekle birlikte Bağdatlı İsm&acirc;il Paşa onu T&ucirc;nis&icirc; nisbesi ile zikretmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>Tam adı Eb&ucirc; T&acirc;hir Şems&uuml;dd&icirc;n İsm&acirc;il b. Sevdek&icirc;n b. Abdullah en-N&ucirc;r&icirc; el-Hanef&icirc;&rsquo;dir. Ac&acirc;ibu&rsquo;l-&Acirc;s&acirc;r&rsquo;da onun adına &ldquo;Cebert&icirc;&rdquo; nisbesi eklenmekte ve &ldquo;Kutbu&rsquo;l-Keb&icirc;r&rdquo; lakabıyla anılmaktadır. İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in &ldquo;en-N&ucirc;r&icirc;&rdquo; nisbesini almasının sebebi olarak babasının Sultan N&ucirc;redddin&rsquo;in (Mahm&ucirc;d N&ucirc;redd&icirc;n Zengi v. 569/1174) meliklerinden olması g&ouml;sterilir. İbn Sevdek&icirc;n, aristokrat bir aileye mensubiyeti sebebiyle geniş imk&acirc;nlara sahip olduğu ve iyi bir din eğitimi aldığı muhakkaktır. Hanef&icirc; tabakātında verilen bilgilere g&ouml;re Mısır&rsquo;da Hanef&icirc; &acirc;limlerinden Eb&ucirc; Fazl bin Y&ucirc;suf el-Gaznev&icirc; ve Eb&ucirc; Abdullah Muhammed b. H&acirc;mid el-Erteh&icirc;&rsquo;den hadis dersleri almıştır. Daha sonra S&ucirc;riye&rsquo;ye g&ouml;&ccedil; ettiğinde Haleb&rsquo;e yerleşmiş ve burada da Eb&ucirc; H&acirc;şim Abdulmuttalib b. Fazl el-H&acirc;şim&icirc;&rsquo;den fıkıh dersleri almıştır. Diğer ilim dallarında ders aldığı hocaları hakkında bir bilgiye rastlanmamaktadır. Hanef&icirc; fakihleri arasında sayılan İbn Sevdek&icirc;n aynı zamanda muhaddis, ş&acirc;ir, s&ucirc;f&icirc; z&acirc;hid olup, şiirlerinden bazıları g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar ulaşmıştır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in, Muhyidd&icirc;n İbn&uuml;l&rsquo;l-Arab&icirc; ile ne zaman tanıştığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, İbn Arab&icirc; 597/1201 yılındaki hac yolculuğunda Mısır durağında, İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in onun ders halkasında yer aldığı bilinmektedir. Bu bilgiye istin&acirc;den İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in 24 yaşlarında iken hen&uuml;z 43 yaşında olan şeyhi İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc;&rsquo;ye intis&acirc;b ettiği s&ouml;ylenebilir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>İbn Sevdek&icirc;n bu t&acirc;rihten sonra şeyhinin vef&acirc;tına kadar yanından ayrılmamış, İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc;&rsquo;nin rahle-i tedrisinde ve terbiyesinde, iki g&uuml;z&icirc;desinden birisi (diğeri Bedr el-Habeş&icirc;) olmuştur. İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in adına İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc;&rsquo;nin eserlerinde ve &ouml;zellikle sem&acirc; kayıtlarında rastlanmaktadır. İbn Arab&icirc;, Kāhire&rsquo;de R&ucirc;hu&rsquo;l-Kuds&rsquo;&uuml;, İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in de bulunduğu on iki kişilik bir mecliste okutmuştur. Şeyhi&rsquo;ni, Terc&uuml;m&acirc;n&uuml;&rsquo;l-Eşv&acirc;k adlı eserinde &ldquo;Niz&acirc;m&rdquo; ismini taşıyan ehl-i h&acirc;l ve ilim bir kızın adını kullanarak yazdığı şiirlerin z&acirc;hir ehlince beşer&icirc; aşk olarak algılanması &uuml;zerine ve Haleb&rsquo;deki bazı fak&icirc;hlerin bu kitaptaki esr&acirc;r-ı il&acirc;hiyeyi ink&acirc;r etmelerinden dolayı bu şiirlerde aslında il&acirc;h&icirc; aşkın anlatıldığını g&ouml;stermek i&ccedil;in bir şerh yazmaya ikn&acirc; eden Bedr el-Habeş&icirc; ile birlikte İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;dir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>F&uuml;t&ucirc;h&acirc;t&rsquo;ta da onun i&ccedil;in &ldquo;Aziz Oğul&rdquo; ve &ldquo;&Acirc;rif&rdquo; if&acirc;delerini kullanır. İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc;&rsquo;nin D&icirc;v&acirc;n&rsquo;ında iki şiiri İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;e tahs&icirc;s ettiği g&ouml;r&uuml;lmektedir. İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc;, İbn Sevdek&icirc;n ve Abdullah Bedr el-Habeş&icirc;&rsquo;yi o kadar sevmektedir ki, onları hatm&uuml;&rsquo;l-vel&acirc;ye olan Hz. &Icirc;s&acirc; ile g&ouml;r&uuml;şt&uuml;rm&uuml;ş ve Hz. &Icirc;s&acirc; her ikisine du&acirc; etmiştir. İbn Arab&icirc;&rsquo;nin ris&acirc;lelerinden birinin Ris&acirc;let&uuml;n f&icirc; Su&acirc;li İsm&acirc;il b. Sevdek&icirc;n ismini taşıması, Mes&acirc;il adlı kitabın İbn Arab&icirc;&rsquo;nin İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;e anlattığı şeylerden oluşması onunla arasındaki şeyh- m&uuml;r&icirc;d m&uuml;nasebetinin ne kadar ileri derecede olduğunun bir başka del&icirc;lidir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>İbn Sevdek&icirc;n, şeyhi İbnu&rsquo;l-Arab&icirc;&rsquo;nin bir&ccedil;ok kitaplarını yazmış ve sem&acirc; etmiştir. Mesel&acirc; İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc;&rsquo;nin bizzat kendisi tarafından Fus&ucirc;su&rsquo;l-Hikem&rsquo;e yapılan Nakş&uuml;&rsquo;l-Fus&ucirc;s adlı &ouml;zetin k&acirc;tibliğini İbn Sevdek&icirc;n yaptığı bilinmektedir. Yine F&uuml;t&ucirc;h&acirc;t&rsquo;ın S&uuml;leym&acirc;niye Ktp. F&acirc;tih, nr. 275&rsquo;de bulunan n&uuml;shası, ilk n&uuml;shadan İbn Sevdek&icirc;n tarafından istins&acirc;h edilmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>Mevcut sem&acirc; kayıtlarından, İbn Sevdek&icirc;n&rsquo;in hangi kitapların sohbet meclislerinde okunmasında bulunduğunu tesbit edebilmekteyiz. Buna g&ouml;re Kit&acirc;bu Eyy&acirc;mu&rsquo;ş-Şe&rsquo;n, Kit&acirc;bu&rsquo;l-Azame28 El-Devha el-Rabb&acirc;niyye el-Kudsiyye ve er Ravda el-N&ucirc;r&acirc;niyye el-S&uuml;ndusiyye el-F&uuml;t&uuml;h&acirc;t-ı Mekkiyye, el-Fus&ucirc;l ve&rsquo;l-Fev&acirc;id, Kit&acirc;bu&rsquo;l-İsr&acirc; il&acirc; Makāmil Esr&acirc;; Kit&acirc;bu&rsquo;l-Men&acirc;zili&rsquo;l-Fehv&acirc;niyye el-Kurbe, Kit&acirc;bu&rsquo;l-Meş&acirc;hid35 bunlardandır. İbn Sevdek&icirc;n en son Şeyhi&rsquo;nin vef&acirc;tından yirmi g&uuml;n &ouml;nce Sadredd&icirc;n Konev&icirc; ile birlikte, Kit&acirc;bu&rsquo;l-İsf&acirc;r&rsquo;ı İbn&uuml;&rsquo;l- Arab&icirc;&rsquo;den dinledikleri bilinmektedir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; İbn Arab&icirc; vef&acirc;t ettiğinde 638/1240, O&rsquo;nun m&uuml;r&icirc;dleri arasında F&uuml;t&ucirc;h&acirc;t meclisleri tert&icirc;b eden, eseri okutan ve sem&acirc; kayıtlarında ismi sık&ccedil;a ge&ccedil;en kişi de yine İbn Sevdek&icirc;n olup, Konev&icirc;&rsquo;den sonra Ekber&icirc; irf&acirc;nı yazılı ve s&ouml;zl&uuml; olarak aktaran sayılı zev&acirc;ttandır. İbn Sevdek&icirc;n 67 yaşında iken muk&icirc;m olduğu Halep&rsquo;te 646/1248 yılında Safer ayının 23 &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; g&uuml;neş doğmadan &ouml;nce vefat etmiştir.</p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Flexi Kapak  -  17,00 TL  -  978-605-5457-87-7