Salihlerin Hikayeleri

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

Allah, dostları için tecelli etmiş, onlar Allah'ın cemâlini, bütün mülkü, melekler ve gayb âlemindeki acayiplikleri müşâhede etmişlerdir. Bu müşâhede sayesinde kalp gözleri açılmıştır.

Veliler Allah tarafından çok sayıda nimetlere, rahmete ve hoşnutluğa kavuşmuşlardır. Yüce Allah onları cennet bahçelerine yerleştirmiştir. Onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddîklar, salihler ve şehidler ile beraber nimetlenmişlerdir. Allah-u Teâlâ, iki cihanda onları en yüksek makamlara yükseltmiştir.

İmam Yâfiî, Allah’ın bu veli kullarını konu alan kitabını kaleme alış sebebini ve eserini hazırlarken nelerden istifade ettiğini şöyle açıklar:

Ben evliyaları ve salih kimseleri çok seven, zevk ve şevk ehli, ilim ve irfan sahibi sofilere âşık biri olduğum için, onların sözlerine, hakikat kitaplarında olan hikâyelerine gönül verdiğim için böyle bir eseri yazmayı uygun gördüm…

Bu eserimi, büyük imamların güzel menkıbelerini anlatan birçok kitaptan seçip alarak hazırladım.”

Okuyan herkesin istifade etmesi için büyük bir titizlikle seçilen hikâyeler; evliyalardan, salihlerden, sûfî şeyhlerinden, cezbe sahibi din ehlinden, sıddîklardan olan kimselerin, zâhid, âbid ve mücâhid olan fakir ve yoksulların başlarından geçen olayları anlatır.

Yazar

İmam Yâfîî

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">İmam Y&acirc;fi&icirc;, Ş&acirc;fi&icirc; mezhebine mensup bir fıkıh &acirc;limi olmakla birlikte, evliyaullahtan kabul edilir. Tam adı, Abdullah b. Esad b. Ali b. S&uuml;leyman b. Fell&acirc;h el-Yemen&icirc;&rsquo;dir. Y&acirc;fi&icirc; 1 diye meşhur olmuştur. K&uuml;nyesi Eb&ucirc; Muhammed, Eb&uuml;&rsquo;l- Berek&acirc;t lakabı Af&icirc;f&uuml;dd&icirc;n&rsquo;dir. Kutb-i Mekke diye de bilinir. 1298 (H. 696) senesinde Yemen&rsquo;in Aden şehrinin yakınlarında bir yerde doğmuş, orada b&uuml;y&uuml;m&uuml;şt&uuml;r. 1367 (H. 768) yılında da Mekke&rsquo;de vefat etmiştir. Hen&uuml;z k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir &ccedil;ocuk iken bile evinden hi&ccedil; dışarı &ccedil;ıkmaz, zamanının &ccedil;ocuklarının oynadığı oyunlardan uzak dururdu. Yaşıtlarının aksine ilim &ouml;ğrenmeye iştiyaklı olan İmam Y&acirc;fi&icirc;, Yemen&rsquo;de All&acirc;me ez-Z&uuml;heyn&icirc;, el-Başşal&icirc; ve Aden K&acirc;dısı el-Harr&acirc;z&icirc;&rsquo;den akl&icirc; ve nakl&icirc; ilimleri &ouml;ğrendi. 1313 (H. 712) senesinde Mekke-i M&uuml;kerreme&rsquo;ye hacca gitti. Sonra Aden&rsquo;e geri d&ouml;nd&uuml;. Allah kendisine halveti 2 ve insanlardan uzaklaşmayı, dağlarda seyahat etmeyi, s&ucirc;f&icirc;ler ve fakirler ile sohbeti sevdirdi. Şeyh Ali b. Abdullah et-Tav&acirc;ş&icirc;&rsquo;nin sohbetlerine katıldı.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Bu z&acirc;t Y&acirc;fi&icirc;&rsquo;nin tarikat ve tasavvufa girmesine vesile olan kişidir. Tar&icirc;kat silsilesi birka&ccedil; koldan Abd&uuml;lk&acirc;dir-i Geyl&acirc;n&icirc; hazretlerine ulaşır. O sıralar ilim ya da tasavvuftan birini bırakmak g&ouml;nl&uuml;nden ge&ccedil;iyordu. Bu hususta kendisine yardımcı olabilecek kalbine bir ilham gelmesi i&ccedil;in sıklıkla okuduğu bir kitabı a&ccedil;ıp okumak istedi. Kitapta o zamana kadar hi&ccedil; g&ouml;rmediği bir sayfa g&ouml;rd&uuml;. sayfada şu beyit vardı:</p> <p style="margin: 0px 0px 10px 35.4pt; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&Uuml;z&uuml;nt&uuml;lerini at, işini kazaya bırak<br /> B&acirc;zan darlık a&ccedil;ılır, b&acirc;zan dar olur fez&acirc;<br /> Sıkıntının ardından bakarsın gelir rız&acirc;<br /> Bir h&acirc;lle sevinirsin, m&acirc;ziyi unutturur.<br /> Allah dilediğini yapar, sakın sen y&uuml;z d&ouml;nd&uuml;rme.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Bu beyti g&ouml;ren Y&acirc;fi&icirc; ilme devam etmeye karar verdi. 1320 (H. 718) yılında Mekke-i M&uuml;kkerreme&rsquo;ye geri d&ouml;nd&uuml; ve oraya yerleşip evlendi. Oradaki &acirc;limlerin derslerine katıldı. K&acirc;dı Necmedd&icirc;n et-Taber&icirc;&rsquo;den el-H&acirc;vi&rsquo;s Sağir isimli kitabı okudu. Kitabı bitirdiğinde K&acirc;dı Necmedd&icirc;n orada hazır bulunanları etrafına toplayıp; &ldquo;Şah&icirc;d olun ki, Yafi&icirc; bu kitabın i&ccedil;indekiler hakkında benim hocamdır&rdquo; dedi.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Yafi&icirc; bunun yanı sıra K&acirc;dı Necmedd&icirc;n et-Taber&icirc;&rsquo;den M&uuml;sned-i Ş&acirc;fi&icirc;&rsquo;yi, Faz&acirc;il-i Kur&rsquo;an&rsquo;ı ve T&acirc;rih-i Mekke&rsquo;yi okudu.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Radıy&uuml;dd&icirc;n et-Taber&icirc;&rsquo;den İbn&uuml; M&acirc;ce dışında K&uuml;t&uuml;b&uuml; Sitte&rsquo;yi, M&uuml;sned-i D&acirc;rim&icirc;, Sahih-i İbni Hibb&acirc;n, Siret&uuml; İbni İsh&acirc;k ve İbni Sal&acirc;h&rsquo;ın Ul&ucirc;mu&rsquo;l Had&icirc;s&rsquo;ini okudu. Zecc&acirc;c&rsquo;ın el-C&uuml;mel isimli kitabını ezbere biliyordu.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Sonra &acirc;ilesini bırakarak Mekke&rsquo;den ayrıldı ve on sene insanlardan uzak yaşadı. O esnada Mekke ile Medine arasında gidip geliyordu. Bir s&uuml;re Mekke&rsquo;de bir s&uuml;re Medine&rsquo;de kalıyordu.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">1333 (H. 734) senesinde Şam b&ouml;lgesine gitti. Kud&uuml;s&rsquo;&uuml; ve orada bulunan İbrahim aleyhisselamın makamını ziyaret etti. Oradan Şam&rsquo;a, sonra da Mısır&rsquo;a giderek İm&acirc;m-ı Ş&acirc;fi&icirc; hazretleri ve Z&uuml;nn&ucirc;n-i Mısr&icirc;&rsquo;nin t&uuml;rbelerini ziyaret etti. Kar&acirc;fe denilen yerde H&uuml;seyin el-H&acirc;k&icirc; ve Şeyh Abdullah el-Men&ucirc;f&icirc;&rsquo;nin sohbetlerinde bulundu.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Evliyanın kerametiyle ilgili olarak kendisine soru soran talebelerine ş&ouml;yle s&ouml;yledi:</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&ldquo;Allah-u Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın yardımı ile derim ki, evliyadan kerametlerin ortaya &ccedil;ıkması, meydana gelmesi, aklen caiz ve naklen v&acirc;kidir. Aklen caiz olması: Allah-u Te&acirc;l&acirc; her şeye k&acirc;dirdir. Kerametler de mucizeler gibi m&uuml;mk&uuml;n olan şeylerdir. Ehl-i S&uuml;nnet vel Cemaat &acirc;limleri eserlerinde b&ouml;yle olduğunu bildirmişlerdir. Bu t&uuml;m d&uuml;nyada b&ouml;yledir.&rdquo;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Y&acirc;fi&icirc; hazretleri bir s&uuml;re sonra 1337 (H. 738) senesinde tekrar Mekke&rsquo;ye d&ouml;nd&uuml;. Orada yeniden evlendi. Sonra hocası Şeyh Ali Tav&acirc;ş&icirc;&rsquo;yi ziyaret i&ccedil;in Yemen&rsquo;e kısa bir seyahatte bulundu. Tekrar Mekke&rsquo;ye d&ouml;nd&uuml;. Orada insanlara İsl&acirc;miyet&rsquo;in emir ve yasaklarını anlatıp talebe yetiştirmeye devam etti. Abdullah Y&acirc;fi&icirc; Hazretleri talebelerine karşı &ccedil;ok &ouml;zenli idi. Onların t&uuml;m ihtiya&ccedil;larını karşılardı. Tasavvuf yolundaki ve ilimdeki ş&ouml;hreti her trafa yayılmıştı. Mekke&rsquo;de bulunduğu zamanda hac i&ccedil;in İsl&acirc;m memleketlerinden gelen ve onun ş&ouml;hretini duyan pek &ccedil;ok &acirc;lim, vel&icirc; ve salih kimse onun ilim meclisine ve sohbetlerine katıldılar. 1367 (H. 768) senesinde Mekke-i M&uuml;kerreme&rsquo;de vefat etti. Ertesi g&uuml;n Cennet&uuml;&rsquo;l-Muall&acirc; kabristanında Fudayl b. Iyaz&rsquo;ın yanına defnedildi.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&Ouml;mr&uuml;n&uuml; ilim &ouml;ğrenmek, &ouml;ğretmek ve insanlara İsl&acirc;miyet&rsquo;in emir ve yasaklarını anlatmakla ge&ccedil;iren İm&acirc;m-ı Y&acirc;fi&icirc; Hazretleri bir&ccedil;ok ilim dalına ait &ccedil;eşitli eserler yazdı.</p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Karton Kapak  -  55,00 TL  -  978-605-5457-07-5