Tasavvufa Giriş

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

Ebû Abdurrahman es-Sülemi’nin el-Muhaddime fi’t-Tasavvuf kitabı, gerçek şekliyle Kur’ân ve Sünnetten alınmış İslam tasavvufunu ortaya çıkarmayı hedefleyen mirasın en önemli kitaplarından biridir. Sülemi, bu kitapta tasavvuf için sunmuş olduğu bu şeklin yanında, tasavvuf tarihinin bu erken merhalesindeki pek çok mutasavvıfı da sunmaktadır. Bunu, bugün hakkında fazla bir şey bilmediğimiz ilk sûfilerin konumları ve sözlerinden tasavvufî manaları sunarken yapmaktadır. Sülemi’nin zikrettiği tasavvuf ricalinin söz ve ifadeleri, sadece beliğ ifadeler veya süslü şiir mısraları değildir. Aynı zamanda sûfî şeyhlerin kelimeleridir. Allah Azze ve Celle ile olan hallerinin sahih bir tercümesidir. İslamî değerlerin ve ilkelerin sahih bir anlayışına dayanan ruhî ve ahlakî davranışlarının doğru bir tasviridir.

Yazar

Ebû Abdurrahman es-Sülemî

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&Uuml;stad Nuru&rsquo;d-D&icirc;n eş-Şer&icirc;be (r.a.) Tabak&acirc;tu&rsquo;s-S&ucirc;fiyye kitabında Eb&ucirc; Abdurrahman es-S&uuml;lem&icirc; &rsquo;in g&uuml;zel bir biyografisini sunmuştur. Fakat burada, yanında et-Tabak&acirc;t n&uuml;shası bulunmayanlar i&ccedil;in bir kolaylık ve hatırlatma kabilinden başka s&ouml;zlere ihtiya&ccedil; vardır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Eb&ucirc; Abdurrahman Muhammed b. el-H&uuml;seyin b. Muhammed b. Musa b. Halid b. Salim el-Ezd&icirc;.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Eb&ucirc; Abdurrahman, es-S&uuml;lem&icirc; olarak bilinir. Bu, S&uuml;leym b. Mans&ucirc;r b. İkrime b. Hasefe b. Kays Ayl&acirc;n&rsquo;ın nisbesidir. Ona bu nispet annesinin dedesi (Eb&ucirc; Amr İsmail b. Nuceyd es- S&uuml;lem&icirc;) tarafından gelmiştir. Dedesi d&ouml;neminin b&uuml;y&uuml;k şeyhlerindendir. Hadis dinlemiş, onu rivayet ve isnad etmiştir. 366&rsquo;da vefat etmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Eb&ucirc; Abdurrahman es-S&uuml;lem&icirc; en-Neys&acirc;b&ucirc;r&icirc; 325/936 yılının Cemaziyelahir ayının 10. g&uuml;n&uuml;nde -&Ccedil;arşamba- doğmuştur. Babası zahid , vera&rsquo; sahibi, devamlı m&uuml;cahede eden ve muamelat ilmiyle ilgilenen bir şeyhtir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Annesi, b&uuml;y&uuml;k şeyh Eb&ucirc; Amr b. Nuceyd &rsquo;in kızıdır. Zeheb&icirc; , Eb&ucirc; Abdurrahman&rsquo;ın ş&ouml;yle dediğini nakleder: &ldquo;Dedem Eb&ucirc; Amr &ouml;ld&uuml;ğ&uuml;nde, değeri &uuml;&ccedil; bin dinar olan &uuml;&ccedil; pay bıraktı. Onlar<br /> bunu dedesi Ahmed b. Y&ucirc;suf es-S&uuml;lem&icirc; &rsquo;den tevar&uuml;s etmişlerdi. Aynı şekilde arazi ve mal da bırakmıştı. Annemden başka v&acirc;risi yoktu. Mirasa musallat olan bir adam vardı.&nbsp; Allah&rsquo;ın yardımıyla bundan bir şey alamadı. Hepsini bana teslim etti. Ebu&rsquo;l-Kasım en-Nasr&acirc;b&acirc;z&icirc; hac i&ccedil;in hazırlık yapınca,<br /> ben de hac i&ccedil;in annemden izin istedim. Bunun &uuml;zerine bir payı bin dinara sattım. 366&rsquo;da haccetmek amacıyla evden &ccedil;ıktım. Annem dedi ki: Allah&rsquo;ın evine y&ouml;neliyorsun. Hafıza meleklerin yarın utanacağın bir şeyi sana yazmasınlar. en-Nasr&acirc;b&acirc;z&icirc; ile hangi k&ouml;ye uğradıysak, kalk, hadis dinleyelim, derdi. Onun ş&ouml;yle dediğini duydum: &ldquo;Hakk&rsquo;ın işaretlerinden bir şey sana g&ouml;r&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;nde, onunla cennet veya<br /> cehenneme y&ouml;nelme! Bu halden d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;nde de Allah&rsquo;ın y&uuml;celttiğine saygı g&ouml;ster!&rdquo;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Eb&ucirc; Abdurrahman, erken bir d&ouml;nemde şeyhlerinin yanında kitabet ve semaa başladı. Onun 333&rsquo;te yani doğumundan sekiz sene sonra kendi yazısıyla Eb&ucirc; Bekr, es-Sıbğ&icirc; &rsquo;den yazdığı zikredilmiştir. Sonra azmini hadis ve tasavvufa y&ouml;neltti. Neys&acirc;b&ucirc;r &rsquo;da d&ouml;neminin şeyhleriyle karşılaşmış, sonra ilim talebiyle Irak , Rey , Hemed&acirc;n , Merv ve Hicaz &rsquo;a seyahat etmiştir. Daha sonra 350 dolaylarında kitap yazmaya başlamıştır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">ez-Zeheb&icirc; ş&ouml;yle der: &ldquo;Tasavvuf ilimlerinde 107 cilt kitap yazmıştır. Ehad&icirc;s-i &nbsp;zebev&icirc; bablarını bir araya toplamıştır. Bunların dışında 300 cilt kitabı vardır. B&uuml;t&uuml;n eserleri makuld&uuml;r.&rdquo;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Eb&ucirc; Abdurrahman d&ouml;neminin şeyhlerinden bir kısmına &ouml;ğrenci olmuştur. Onlar da &ccedil;oktur.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">En tanınmışları şunlardır:</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">B&uuml;y&uuml;k hafız Ebu&rsquo;l-Hasan Ali b. &Ouml;mer ed-D&acirc;rekutn&icirc; ona sorular sormuş ve s&ouml;zlerini bir araya toplamıştır. ez-Zeheb&icirc; ş&ouml;yle demiştir: &ldquo;S&uuml;lem&icirc;&rsquo;nin D&acirc;rekutn&icirc;&rsquo;ye, ravi şeyhlerin halleri hakkında arif&ccedil;e soruları vardır.&rdquo;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Bu sorulardan bir kısmı yazma halindedir ve on altı varaktır.<br /> İstanbul 3. Ahmed K&uuml;t&uuml;phanesi&rsquo;nde korunmuştur. Bir kopyası Kahire&rsquo;de Yazmalar Enstit&uuml;s&uuml;&rsquo;nde, hadis ve ıstılahlar b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde 277 numarada kayıtlıdır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">B&uuml;y&uuml;k İmam Muhammed b. Ali b. İsmail, Eb&ucirc; Bekr el-Kaff&acirc;l eş-Ş&acirc;ş&icirc; de hocalarındandır. Kendi d&ouml;neminin Şafi&icirc; şeyhlerindendir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Dedesi (annebabası) İsmail b. Nuceyd &rsquo;den &ccedil;ok&ccedil;a rivayet etmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Sonra &ndash;ondan daha yaşlı olmasına rağmen- Abdulvahid b. Ahmed el-H&acirc;şim&icirc;, Hilyetu&rsquo;l-Evliy&acirc; ve Tabak&acirc;tu&rsquo;l-Asfiy&acirc; kitabının m&uuml;ellifi b&uuml;y&uuml;k Hafız Eb&ucirc; Nuaym el-Isfah&acirc;n&icirc; , Ahmed b. Abdullah b. Ahmed&rsquo;den rivayet etmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Eb&ucirc; Abdurrahman&rsquo;dan ilim almıştır. Pek &ccedil;ok kişi ona rivayet etmişlerdir. Bunların başında şunlar gelmektedir:</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Şafi&icirc; fakihi, es-S&uuml;nen, Del&acirc;ilu&rsquo;n-N&uuml;b&uuml;vve, Men&acirc;kibu&rsquo;şŞafi&icirc; gibi eserlerin m&uuml;ellifi Hafız Eb&ucirc; Bekr el-Beyhak&icirc; , Ahmed b. el-H&uuml;seyin , Eb&ucirc; Muhammed el-C&uuml;veyn&icirc; , b&uuml;y&uuml;k Şafi&icirc; fakihi ve İmamu&rsquo;l-Harameyn el-C&uuml;veyn&icirc;&rsquo;nin babası Abdullah<br /> b. Y&ucirc;suf .</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">er-Risaletu&rsquo;l-Kuşeyriyye m&uuml;ellifi Ebu&rsquo;l-Kasım el-Kuşeyr&icirc;, Abdulkerim b. Hev&acirc;zin.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">el-Mustedrek ala&rsquo;s-Sah&icirc;hayn, T&acirc;r&icirc;hu Neys&acirc;b&ucirc;r isimli eserlerin m&uuml;ellifi ve İbnu&rsquo;l-Beyyi&rsquo; olarak meşhur olan el-H&acirc;kim en-Neys&acirc;b&ucirc;r&icirc; , Eb&ucirc; Abdullah Muhammed b. Abdullah.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Eb&ucirc; Abdurrahman 412&rsquo;de, Şaban ayında Pazar g&uuml;n&uuml; Neys&acirc;b&ucirc;r &rsquo;da vefat etmiştir. Cenazesine pek &ccedil;ok kişi katılmıştır.&nbsp;</p>
Yazarın Diğer Kitapları
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Flexi Kapak  -  19,00 TL  -  978-605-5094-70-6