Ahmed Avni Konuk

Anasayfa » Mütercimler » Ahmed Avni Konuk
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Mevl&acirc;n&acirc; muhibbi, İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc; meftunu, mutasavvıf, m&uuml;ellif, ş&acirc;rih, ş&acirc;ir ve bestek&acirc;r y&ouml;nleriyle temay&uuml;z etmiş olan Ahmed Avni Konuk, 1285/1868 yılında İstanbul&rsquo;da doğmuştur. Babası K&acirc;d&icirc; Ali-z&acirc;de İbrahim Efendi&rsquo;nin mahd&ucirc;mu M&ucirc;s&acirc; K&acirc;zım Bey, annesi Buh&acirc;r&acirc;lı H&acirc;fız Mustafa Efendi&rsquo;nin kızı Fatma Zehr&acirc; Hanımdır. Dokuz yaşındayken &ouml;nce babası, kısa s&uuml;re sonra da annesini kaybetmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">İlk&ouml;ğrenimini (İbtid&acirc;&icirc; Mektebi) tamamladıktan sonra Galata R&uuml;ştiyesi&rsquo;ne girmiştir. 1884 senesinde Galata R&uuml;ştiyesi&rsquo;nin d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; sınıfından ayrılarak D&acirc;r&uuml;şşafaka&rsquo;nın &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; sınıfına kaydını yaptırmış ve 1890&rsquo;da buradan mezun olmuştur. 23 Temmuz 1890 tarihinde II. Abd&uuml;lham&icirc;d Han&rsquo;ın ir&acirc;desiyle Galata &lsquo;İttih&acirc;d Postah&acirc;nesi&rsquo; posta memurluğuna tayin olmuştur. Bu arada &lsquo;cami&rsquo; derslerine&rsquo; devam etmiştir. Galata Posta memuru iken girdiği &lsquo;Mekteb-i Huk&ucirc;k-i Ş&acirc;h&acirc;ne&rsquo;yi 1898 senesinde birincilikle bitirmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Eğitimi s&uuml;resince Arap&ccedil;a, Fars&ccedil;a ve Fransızca &ouml;ğrenmiştir. Galata postanesindeki memuriyetinde ilerleyerek 1920 yılında m&uuml;d&uuml;r muavini olmuş, 1930-1933 yılları arasında idarenin hukuk m&uuml;şavirliğini yapmıştır. 11. 05. 1933 tarihinde emekliliğe ayrılmıştır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">1904&rsquo;te Mesnev&icirc;han Sel&acirc;nikli Mehmed Esad Dede &rsquo;ye intisap ederek Mevleviyye tar&icirc;katına girmiştir. M&uuml;rşidinin &Ccedil;ayırlı Medrese &rsquo;deki h&uuml;cresinde verdiği derslere devam etmiş, burada T&acirc;hir&uuml;lmevlev&icirc; ve Abd&uuml;lhay &Ouml;ztoprak Efendilerle birlikte temay&uuml;z eden &uuml;&ccedil; &ouml;ğrenciden biri olmuştur. Mehmed Esad Dede &rsquo;den Fars&ccedil;a &ouml;ğrenmiş ve Mesnev&icirc;&rsquo;yi okuyarak ic&acirc;zet almıştır. Bu yıllarda F&acirc;tih T&uuml;rbed&acirc;rı Ahmed Amiş Efendi &rsquo;nin sohbetlerine de katılarak manev&icirc; beslenmesini s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. Memuriyeti s&uuml;resindeki mesai saatleri dışındaki vakitlerini tasavvufi konularda &ccedil;alışarak ge&ccedil;iren Ahmet Avni Konuk, s&ucirc;f&icirc; d&uuml;ş&uuml;ncesini, entelekt&uuml;el bir duruş ile temsil etmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Aynı zamanda ş&acirc;ir ve besteci olan Ahmet Avni Konuk, bestelediği eserlerin g&uuml;ftelerini genellikle kendi yazmıştır. Musikiyi Eyy&ucirc;b&icirc; Zek&acirc;i Dede &rsquo;den &ouml;ğrenmiştir. Hocasından meşk ettiği din&icirc; ve din dışı formdaki eserleri en k&uuml;&ccedil;&uuml;k ayrıntısına kadar h&acirc;fızasında koruyarak bu eserle rin gelecek nesillere aktarılmasında k&ouml;pr&uuml; vazifesi g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r. Hacı Kir&acirc;mi Efendi&rsquo;den m&ucirc;siki meşk etmiş, gen&ccedil;lik yıllarında Zek&acirc;i Dede&rsquo;nin talebelerinden M. Suphi Ezgi ve Rauf Yekta Bey&rsquo;le de beraber &ccedil;alışmıştır. Nota bilmemesine rağmen dilkeş&icirc;de ve bend-i hisar makamlarını terk&icirc;b etmiş, 119 makamı k&acirc;r-ı n&acirc;tık bi&ccedil;iminde bir araya toplamıştır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&nbsp;Konuk elimizdeki en iyi g&uuml;fte mecmualarından birisi olan H&acirc;nende&rsquo;nin77 toparlayıcısıdır. En iyi g&uuml;fte dergisi olan bu eserini, yirmi sekiz yaşında yayınlamıştır. Onun &ouml;nemli bir &ouml;zelliği de artık kullanılmayan makam ve us&ucirc;lleri edv&acirc;r kitaplarındaki tariflerine g&ouml;re yeniden ele alıp kullanmasıdır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&nbsp;&lsquo;Dil-keşide&rsquo;, &lsquo;B&ucirc;selik-aş&icirc;ran&rsquo; ve &lsquo;R&ucirc;y-i Irak&rsquo; makamlarından bestelediği &lsquo;Mevlev&icirc; &acirc;yini&rsquo;ni, Mevlev&icirc; m&ucirc;sikisine kazandırmıştır. 1964 senesinde Konya&rsquo;da tertip edilen Şeb-i Ar&ucirc;s kutlamalarında &lsquo;R&ucirc;y-i Irak&rsquo; &acirc;yini okunmuş ve Unesco tarafından kayıt altına alınıp &ccedil;oğaltılarak ilim ve sanat merkezlerine g&ouml;nderilmiştir. 40 adet bestesinin, 3 &acirc;yin dışında olanları din&icirc; m&ucirc;siki değildir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Konuk, tasavvuf başta olmak &uuml;zere m&ucirc;siki, felsefe, edebiyat, matematik alanlarında geniş bilgi sahibi olmuş bir entelekt&uuml;eldir. Ş&ouml;hreti sevmeyen m&uuml;tevazi bir kişiliğe sahip olduğu i&ccedil;in T&uuml;rkiye&rsquo;de pek fazla bilinmediği halde din&icirc;, i&ccedil;tima&icirc; saha da ve m&ucirc;siki gibi alanlarda sorulan sorulara verdiği cevapların İstanbul Robert Koleji B&uuml;lteni&rsquo;nde yayımlanmasının ardından bazı şarkiyat&ccedil;ılar tarafından tanınmıştır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Aynı zamanda ş&acirc;ir olan Ahmet Avni Konuk, telif, terc&uuml;me ve şerh t&uuml;r&uuml; eserlerinde yer alan Arap&ccedil;a ve Fars&ccedil;a beyitlerin, rubailerin bir kısmını nazmen T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;ye &ccedil;evirerek ş&acirc;irlik kudretini de g&ouml;stermiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Te&rsquo;lif, terc&uuml;me ve şerhleri ağırlıklı olarak vahdet-i v&uuml;cud d&uuml;ş&uuml;ncesini merkeze alan eserlerden oluşmaktadır. Bu da onun daha ziyade İbn&uuml;&rsquo;l-Ar&acirc;bi&rsquo;nin sistemleştirdiği vahdet-i vuc&ucirc;d, mer&acirc;tib-i vuc&ucirc;d gibi konularda yoğunlaştığını ve bu d&uuml;ş&uuml;ncenin anlaşılmasına y&ouml;nelik &ccedil;aba harcadığını g&ouml;stermektedir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">İbn&uuml;&rsquo;l-Arab&icirc;, Mevl&acirc;n&acirc;, Şeb&uuml;ster&icirc;, Irak&icirc;, S&acirc;bir&icirc;, en-Nesef&icirc; ve Zek&acirc;i Dede &rsquo;nin yer aldıkları irfan bah&ccedil;esinin bağ-b&acirc;nı olmayı se&ccedil;miş bir h&acirc;fız, mutasavvıf, m&uuml;ellif, ş&acirc;rih, ş&acirc;ir ve bestek&acirc;r olan Konuk, yıkılan bir imparatorluğun &ldquo;mistik aklını&rdquo; kayıt altına almakla, değişen dil ve d&uuml;nya şartlarında Osmanlı-İsl&acirc;m Medeniyeti&rsquo;ne mahsus dilin dilini muhafaza etmekle &ldquo;&ouml;zel olarak g&ouml;revlendirilmiş&rdquo; gibidir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&Ouml;mr&uuml;n&uuml;n son demlerinde Emine H&acirc;diye hanımla evlenmiştir. 20 Mart 1938 tarihinde vefat etmiş ve Merkez Efendi Kabristanı&rsquo;na defnedilmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Ahmet Avni Konuk&rsquo;un &ccedil;oğunluğu tasavvuf&icirc; mahiyette olan telif, terc&uuml;me ve şerh t&uuml;r&uuml; eserlerinin sayısı otuzdan fazladır.&nbsp;</p>

Mütercimin Buradaki Kitapları

Gülşen-i Raz

İslam&icirc; ilimlerin muhtelif branşlarında telif edilmiş eserlerden bazılarına farklı zaman ve coğrafyalarda birden &ccedil;ok şerh yazıldığı olmuştur. Yine şerhi &ccedil;ok&ccedil;a yapılmak ve şerhe konu olmak bakımından etrafında şerh geleneği oluşmuş bir&ccedil;ok eser vardır. Bu bağlamda zikredeceğimiz eserlerden biri de Mahm&ucirc;d-ı Şebuster&icirc;&rsquo;nin&nbsp;G&uuml;lşen-i R&acirc;z&rsquo;ıdır. Kemiyet&ccedil;e k&uuml;&ccedil;&uuml;k; ama keyfiyet&ccedil;e &ccedil;ok değerli olan bu manzum eser, değişik ilm&icirc; &ccedil;evrelerce ilgi g&ouml;rm&uuml;ş, tasavvuf&icirc; ve edeb&icirc; klasikler arasında yer almıştır.&nbsp;Yazıldığı tarihten itibaren bir&ccedil;ok &acirc;lim, s&ucirc;f&icirc; ve şaire ilham kaynağı olan bu eserin t&uuml;m beyitlerinin şerhi yanında, m&uuml;stakil beyitlerinin şerhinden oluşan veya ondan iktibas yoluyla oluşturulan bir&ccedil;ok eser ...

Detaylar

Lemaât

Lema&acirc;t&nbsp;XIII. y&uuml;zyıl Anadolu coğrafyasında kaleme alınmış bir s&ucirc;f&icirc; metnidir. D&ouml;neminde ilgiyle karşılanmış olan bu metin, Sadredd&icirc;n Konev&icirc; tarafından&nbsp;Fus&ucirc;su&rsquo;l-Hikem&rsquo;in l&uuml;bb&uuml;/&ouml;z&uuml; olarak nitelenir. Bu y&uuml;zden olsa gerek, ilgili literat&uuml;rdeFus&ucirc;s&rsquo;un Fars dilinde yapılmış bir şerhi olarak anılır. Ger&ccedil;i eser sistematik anlamda bir&nbsp;Fus&ucirc;s&nbsp;şerhi değildir, ancak eserdeFus&ucirc;s&rsquo;un b&acirc;zı c&uuml;mlelerine rastlanması ve eserde tam&acirc;men zuh&ucirc;ra gelişin tasv&icirc;rine d&ouml;n&uuml;k bir dil kullanılması b&ouml;yle bir kab&ucirc;l&uuml;n doğmasına yol a&ccedil;mış olmalıdır. Lema&acirc;t, aşkı merkeze koyan s&ucirc;f&icirc; metinleri i&ccedil;erisinde &ccedil;ığır a&ccedil;ıcı bir yeri bulunan Ahmed ...

Detaylar