Hanifi Akın

Anasayfa » Mütercimler » Hanifi Akın
<p>asdfasdf</p>

Mütercimin Buradaki Kitapları

Buhârî ve Müslim'in İttifak Ettiği Hadisler

&ldquo;M&uuml;ttefekun Aleyh&rdquo;; S&ouml;zl&uuml;k bakımından &ldquo;&uuml;zerine birleşilmiş olan şey&rdquo; man&acirc;sında bir tabirdir.&nbsp;Buh&acirc;ri ile M&uuml;slim&rsquo;in her ikisinin ittifakla sahih kabul ederek kitaplarına (es-Sah&icirc;h&#39; lerine) aldıkları had&icirc;slere denir. Buh&acirc;r&icirc; ile M&uuml;slim&rsquo;in &ldquo;es-Sah&icirc;h&rdquo;leri, İsl&acirc;m &acirc;limlerinin tamamına yakın b&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunluğu tarafından Kur&rsquo;&acirc;n-ı Kerim&rsquo;den sonra en sahih kitap olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan her ikisinde birden yeralan had&icirc;sler sahihin en y&uuml;ksek derecesini teşkil ederler. &nbsp; Buh&acirc;r&icirc; ile M&uuml;slim, İsl&acirc;m &uuml;mmetinin kurup geliştirdiği riv&acirc;yet sistemini en iyi bilen ve onu en sağlıklı şekilde uygulayan iki had&icirc;s otoritesidir. Onlar sadece bu &ouml;zellikleriyle değil, ...

Detaylar

Hanımlara Özel Hadis-i Şerifler

Bu eser; M&uuml;sl&uuml;man hanımların elinde Allah&rsquo;ın kitabından sonra&nbsp;K&uuml;t&uuml;b-i &nbsp;Sitte&nbsp;adı verilen eserlerden oluşan bir nasip kaynağının bulunması ve onlara ibadet etmelerinde yardımcı olmak maksadıyla, alimlerin kitaplarında topladığı hadislerden derlemek suretiyle meydana getirilmiş bir kitaptır. &nbsp;&nbsp; &nbsp;Ahmed Ubeyd ed-De&rsquo;&acirc;s&rsquo;ın&nbsp;&ldquo;Riy&acirc;zu&rsquo;l M&uuml;slim&acirc;t&rdquo;&nbsp;adlı eseri, zengin i&ccedil;eriği ve m&uuml;kemmel tertibiyle dikkatleri &uuml;zerine &ccedil;ekmiş, &ouml;nemli bir eser olma &ouml;zelliğini kazanmıştır. &Ouml;yle ki, &ccedil;eşitli seviyedeki din&icirc; eğitim ve &ouml;ğretim kurumlarının ders programlarında okunabilecek bir eser olmasının yanı sıra vaaz irşad faaliyetlerinin vazge&ccedil;ilmez el kitabı &ouml;zelliğiyle geniş bir kullanım alanına ...

Detaylar

Mişkâtu'l Mesâbîh

Takriben hicr&icirc; &nbsp;V. (M.11.) asır sonlarından itibaren had&icirc;s ilmi, daha doğrusu &ldquo;had&icirc;s metinleri &uuml;zerindeki &ccedil;alışmalar&rdquo; yeni bir renge b&uuml;r&uuml;nm&uuml;şt&uuml;r. Bu zamana kadar, had&icirc;s metinlerinin zabta ge&ccedil;irilme muamelesi tamamlanmış, hadisler kitaplardaki yerini almış, kitap dışı bir metin pek bırakılmamıştır. Bu m&uuml;ddet zarfında kitaplarda senedleriyle birlikte yer almamış bir metin, şayet son asırlarda &ldquo;hadis&rdquo; olarak ortaya &ccedil;ıkmışsa, bunun hadis kabul edilmesi -prensip olarak- ş&uuml;phe ile karşılanmıştır. Hicr&icirc; V. (M.11) asır sonlarına doğru ise yeni bir &ccedil;alışma d&ouml;nemine ge&ccedil;ilmiştir. Artık eski metodla yapılacak yeni bir iş kalmamış; b&uuml;t&uuml;n sistem ve gelenekleriyle bir devir kapanmıştır.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&Ouml;te yandan, bu devir ...

Detaylar

PEYGAMBERLER TARİHİ (2 CİLT)

H&acirc;fız İbn Kes&icirc;r, bu kit&acirc;bında Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı Kerim &acirc;yetleri ve hadisler ışığında peygamberlerin genel ve &ouml;zel yaşamını, toplumlarına karşı verdikleri tevhid m&uuml;c&acirc;delesini, d&acirc;vet şeklini, karşılaştıkları sıkıntıları, başlarına gelen olaylar karşısında sergiledikleri dimdik duruşu, sabrı, metaneti, &ouml;zveriyi, bağlılığı, ihl&acirc;sı, d&uuml;r&uuml;stl&uuml;ğ&uuml;; başta her M&uuml;sl&uuml;man olmak &uuml;zere herkesin bilmesi ve araştırması gereken konulardan, karşılaştığı olaylardan ve ele aldığı işlerden bazen detaylı ve bazen de kısa bir şekilde s&ouml;z etmiştir. Ayrıca kaynak olarak verdiği tarih&icirc; olayları ve konuyla ilgili hadisleri sağlamlık bakımından b&uuml;t&uuml;n boyutlarıyla kuşatarak ele almıştır. H&acirc;fız İbn Kes&icirc;r&rsquo;in tarih, tefsir ve hadis kitaplarını dikkatlice ve titizlikle okuyan ...

Detaylar

Sahih-İ Buhari Muhtasarı

Buhar&icirc;, halk arasında Sahih-i Buhari diye ş&ouml;hret bulan el-Cami&lsquo;u&rsquo;s-Sahih adlı eseri 600.000 kadar hadis arasından se&ccedil;erek 16 yılda meydana getirdiğini, her bir hadisi (veya babı) yazmadan &ouml;nce mutlaka boy abdesti alarak iki rek&acirc;t namaz kıldığını s&ouml;ylemiştir. Eserini tamamladıktan sonra onu devrin en b&uuml;y&uuml;k hadis otoriteleri olan Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main ve Ali b. el-Medini&rsquo;ye g&ouml;stermiştir. Bu &acirc;limlerin hepsi es-Sahih&rsquo;i beğenmiş, d&ouml;rt hadis hari&ccedil; i&ccedil;indekilerin sahih olduğuna şehadet etmiştir. Ukayli, &ldquo;Bu d&ouml;rt hadis hakkında son s&ouml;z Buhar&icirc;&rsquo;nindir. &nbsp;Onlar da sahihtir&rdquo; demiştir. Buhar&icirc;, el-Cami&lsquo;u&rsquo;s-Sahih&rsquo;te bir hadisi &ccedil;eşitli yerlerde değişik isnadlarla tekrar ettiğinden, eserdeki hadislerin yerlerinin eksiksiz tesbit ...

Detaylar

TEŞVİK EDEN VE SAKINDIRAN HADİSLER

&ldquo;et-Terğib ve&rsquo;t-Terhib&rdquo;, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, bir&ccedil;ok M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ın evinde bulunması ve &ccedil;eşitli yerlerde ders kitabı olarak okutulması sebebiyle M&uuml;sl&uuml;manların nezdinde hakkıyla yerini bulmuş olan bir eserdir. &Uuml;lkemizde &ccedil;ok ciddi bir bilgilenme a&ccedil;ığı olduğu, insanımızın en temel konularda bile İsl&acirc;m&icirc; bilgilerden yoksun olduğu ger&ccedil;eğinden hareketle insanımızı doğrudan doğruya Kur&rsquo;an ve hadislerle muhatap kılmak, bu sorunu &ccedil;&ouml;zmenin en iyi y&ouml;ntemlerinden biridir. Bu nedenle &ldquo;et-Terğib ve&rsquo;t-Terhib&rdquo;, ayet ve hadislerle İsl&acirc;m&icirc; bir hayat &ouml;l&ccedil;&uuml;t&uuml; ve yaygın bir &uuml;mmet eğitimini hedeflemiş bir eserdir. Bu durumun &uuml;lkemiz insanları a&ccedil;ısından ne kadar &ouml;nemli olduğu aşik&acirc;rdır. Bu eserde; ihlas, ilim, ...

Detaylar